Արդեն 100 անգամ նայել եմ, բայց չեմ կարողանում զսպել ծիծաղս. Այն ինչ եղավ 20-րդ վայրկյանին իսկական խենթություն է

Զվարճալի տեսանյութով այօր որ մեկի չես զարմացնի, բայց հանդիպում են վիդյոներ, որտեղ իրոք հումորը զարմացնումէ իր սրությամբ,առաջարկում եմ դիտել դրանցից մեկը. Արդեն 100 անգամ նայել եմ, բայց չեմ կարողանում զսպել ծիծաղս. Այն ինչ եղավ 20-րդ վայրկյանին իսկական խենթություն է

Զվարճալի տեսան յութով այօր որ մեկ ի չես զար մացնի, բայց հան դիպում են վի դյոներ, ո րտեղ իրոք հու մորը զա րմացնումէ իր սրութ յամբ,առ աջարկում եմ դիտել դրանցից մեկը. Արդեն 100 ան գամ նայել եմ, բայց չեմ կարո ղանում զսպել ծիծաղս. Այն ինչ եղավ 20-րդ վայրկ յանին իսկական խենթություն է